Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

liwq
Reposted fromtowo85 towo85 viakokoloko kokoloko

July 22 2017

liwq
Reposted fromFlau Flau
liwq
5870 1369 390
Reposted fromFlau Flau
liwq
1506 dfd0 390
Cat Vader
Reposted fromcats cats viakokoloko kokoloko
liwq
8666 4e96 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakokoloko kokoloko
liwq
liwq
3563 7168 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakokoloko kokoloko
liwq
9188 e6e7 390
Reposted fromDickieGoldwire DickieGoldwire viakokoko kokoko
liwq
liwq
3592 72bf 390
Reposted fromfungi fungi viakokoloko kokoloko

July 19 2017

liwq
1519 a97d 390
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viavogel vogel

July 18 2017

liwq
Reposted fromfragles fragles viavogel vogel
liwq
4636 90ee 390
Reposted fromtfu tfu viavogel vogel
liwq
0597 cb81 390
Reposted fromkrzysk krzysk
liwq
0455 3e8a
Reposted fromsosna sosna viavogel vogel
7479 66a4 390

lagonegirl:

Facebook gold

Reposted fromgreggles greggles viavogel vogel
5250 e9af 390
Reposted fromidiod idiod viavogel vogel
liwq
9561 5b9e 390
Reposted fromHereName HereName viavogel vogel
liwq
8258 8912 390
Reposted fromrichardth richardth viairieth irieth
liwq
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viairieth irieth
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl